„Meszlényi-Autó” születésnapi rendezvény
2012-09-26
Sikerrel zárult a 2012-es ISO audit
2012-10-02

Víziközmű-felügyelet informatikai támogatása

water supply

Az Energetika Magazinban megjelent cikk a víziközművek és azok felügyeletének informatikai támogatásáról értekezik.

Új jogszabályok léptek érvénybe július 1-jétől a víziközmű-szolgáltatás felügyeletére vonatkozóan, melyek betartása óriási munkát igényel majd a Hivatal részéről, ám van megoldás. A Hivatal víziközmű-szolgáltatás egyre alaposabb, rendszerezettebb, átláthatóbb felügyeletét nagyban segítheti egy speciális informatikai rendszer.

A Magyar Energia Hivatal szabályozási és felügyeleti feladatait a törvény betűje rögzíti. 2014 januárjától érvénybe lép a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében megalkotott rendelkezés is, mely előírja, hogy víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll majd.

A Magyar Energia Hivatal víziközmű-szolgáltatás adatkezelési kötelezettségeire vonatkozó legfontosabb jogszabályok


2011. évi CCIX. törvény, VII. FEJEZET

 59. § (1) A felhasználók, a víziközmű-szolgáltatók és az ellátásért felelősök kötelesek a víziközmű-fejlesztését és a víziközmű-szolgáltatást biztosító, jogszabályban, valamint a Hivatal határozatában meghatározott személyes adatot nem tartalmazó adatokat, információkat a külön jogszabályban előírt ideig megőrizni, továbbá abban – és azzal összhangban a Hivatal határozatában – meghatározottak részére az előírt módon, időben és csoportosításban megadni.

(2) Az átadott adatokat kizárólag a víziközmű fejlesztésével és a víziközmű-szolgáltatás biztosításával kapcsolatos tevékenység ellátásával összefüggésben lehet használni.


 

60. § (1) A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult a víziközmű-szolgáltatótól, az ellátásért felelőstől, a jegyzőtől, a víziközmű tulajdonosától és a kiszervezett tevékenységet végzőtől eseti és rendszeres információt kérni, továbbá az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

(2) A víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, a jegyző, a víziközmű tulajdonosa és a kiszervezett tevékenységet végző a Hivatal részére megadja az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokban meghatározott és feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal határozza meg.


 

11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel –víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.


 

Hatálybalépés: 2014. január 1.

Szakértők véleménye szerint a kb. 40-50 szolgáltató és a várhatóan több száz bérleti-üzemeltetési szerződéssel rendelkező ellátásfelelős kezelése rendkívül nagy munkát fog jelenteni a Hivatalnak.
A felügyelet támogatása

A legmodernebb, ellátási lánc alapú közgazdaságtudományi szemlélet szerint a gazdaság növekedése nem csak a cégek belső, egyedi tevékenységének fejlesztésével támogatható. A vállalkozások közötti kapcsolatok és az együttműködés erősítésével, támogatásával minden fél számára hozzáadott érték képezhető – ez az állítás pedig a Magyar Energia Hivatal és a szolgáltatók közötti viszonyra is igaz.

Az adatkezelési kötelezettségre vonatkozó elvárások a legegyszerűbben magas szinten automatizált informatikai rendszerrel teljesíthetők, amely gondoskodik az információ begyűjtéséről, konszolidálásáról, tisztításáról, rendszerezéséről, és tárolásáról. A tárolt információk alapján az informatikai rendszer lehetőséget biztosít riportok, jelentések készítésére, továbbítására, valamint tervezési, döntéstámogatási funkciók használatára.

Kiemelt szerepet kap a biztonság és a minőségbiztosítás is: automatizmusok segítségével megszűnik, illetve csökken a kézi közbeavatkozás és adatfeldolgozás igénye, de lehetőséget nyílik az adatfolyam monitorozására mennyiségi és minőségi mutatók szerint. A közléshez használt átviteli csatornáknak titkosítottak, így nem történhet illetéktelen hozzáférés.

Az ideális rendszer képes a nagytömegű adatmegosztásra. Rugalmas, iparági sztenderd interfészekkel rendelkezik, hogy bármilyen egyéb informatikai rendszerhez képes legyen illeszkedni adatbefogadási, és adatküldési oldalon is.

A formai hibák automatikus kiszűrésével az ellenőrzés ideje jelentősen csökkennek. Az adatok folyamatos és azonnali központi adatbázisba gyűjtésével a feldolgozás is sokkal hamarabb megy végbe. A jóváhagyási – elutasítási folyamatok is egyszerűen nyomon követhetővé válnak, az indoklások tárolásával egybekötve. A visszakereshetőség is megoldott, mert a rendszer központi adatbázisában minden eseményt historikusan tárol. A folyamatosan módosuló szabályzás sem jelenthet problémát: megfelelően megtervezett és karbantartott informatikai rendszerrel ezek már hatálybalépésük idején követhetők.

 

Az R&R Software

Az R&R Software vállalati szintű, átfogó üzleti folyamatok irányítását és ellenőrzését megvalósító üzleti célú szoftver rendszereket fejleszt és szállít.

Az R&R Software száz százalékban hazai, a menedzsmentben aktív szerepet vállaló informatikai szakemberek tulajdonában álló szoftverház. Az 1991-es alapítása óta mindvégig nyereségesen működő céget független piackutatók a legnagyobb hazai üzleti alkalmazásokat fejlesztő vállalatok közé sorolják.  A MAVÍZ tagja, referenciái között meghatározó víziközmű, távhő és energetikai szolgáltatók találhatók.
Forrás: Energetika Magazin